Kaple sv. Jana Nepomuckého

K dominantám náměstí patřila od roku 1725 nevelká kaple sv. Jana Nepomuckého. Nechal ji zbudovat tehdejší majitel hlučínského panství hrabě Jan Josef z Gašína (1681–1738), a to v atmosféře sílícího kultu nového českého světce po Nepomukově blahořečení v roce 1721. Jednalo se o jednoduchou barokní hranolovou centrální stavbu téměř čtvercového půdorysu, s nízkou stanovou střechou završenou lucernou a cibulovou bání. Průčelí dominoval portál rámovaný edikulou, nároží zdůrazňovaly lizény s bosáží. Kaple byla zaklenuta a v interiéru horizontálně rozdělena na dvě etáže průběžnou římsou pod okny.

Kaple byla několikrát poničena. Během velkého požáru města 12. března 1761 shořela střecha, propadlo se klenutí a žárem puklo i zdivo. Oheň zničil rovněž veškeré původní umělecké vybavení. V roce 1796 nechal kapli na své náklady opravit děkan Josef Ignác Bolík (?–1798), který nechal zhotovit rákosový strop a výmalbu interiéru. Několikrát musela být opravována střecha. Během opravy roku 1840 se ale po snesení krytiny strhl prudký déšť a malovaný strop kaple promokl do té míry, že po částech odpadal. Teprve v roce 1850 byl nahrazen kupolovým klenutím a zdivo staženo železnými kleštinami. Do čela kaple byl přenesen raně barokní oltář z šedesátých let 17. století. Původní barokní obraz světce nahradil kolem roku 1900 nový, snad z dílny mnichovského malíře Benedikta Müllera. Další opravy kaple proběhly v letech 1906 a 1936 (zhotovení nové fasády, pokládka střešní krytiny).

Ve středu náměstí stála kaple až do jara 1940, kdy padlo rozhodnutí o její demolici. Uvažuje se o trojím důvodu tohoto záměru. Vedle stavebně technického stavu mohla podstatnou roli hrát okolnost, že kaple překážela dopravě, protože uhlopříčně přes náměstí vedla hlavní trasa z Opavy na Ostravu. Hlavní důvody demolice byly ale zřejmě ideologické. Z náměstí, tehdy zvaného Adolf Hitler Ring, měla zmizet památka připomínající předchozí přináležitost k českým zemím. Skutečný důvod je však dodnes předmětem sporů.

Other sakrální památky v Hlučíně